Thông báo thay đổi thời gian khóa đào – Đo chức năng hô hấp – miền Bắc

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid nên Ban điều hành dự án – Bệnh viện Bạch Mai thông báo thay đổi thời gian khóa đào tạo “Đo chức năng hô hấp” tại Bệnh viện Bạch Mai

Tài liệu