Báo cáo Hội nghị khoa học35 năm Trung tâm Hô hấp – Hưởng ứng ngày COPD toàn cầu ngày 20/12/2016 tại Bệnh viện Bạch Mai

Báo cáo Hội nghị khoa học35 năm Trung tâm Hô hấp - Hưởng ứng ngày COPD toàn cầu ngày 20/12/2016 tại Bệnh viện Bạch Mai

1 GS. Chau Slide trinh bay TTHH 35 Năm 19.12.2016 Fina

1 GS. Chau Slide trinh bay TTHH 35 Năm 19.12.2016 Final

2 PGS. Hanh Vai tro cua Moxifloxacin trong dieu tri AECOPD

2 PGS. Hanh Vai tro cua Moxifloxacin trong dieu tri AECOPD

3 PGS Giap_Ca lam sang AECOPD or CAP- COPD f20.12.2016

3 PGS Giap_Ca lam sang AECOPD or CAP- COPD f20.12.2016

4 PGS_Hai Anh Bao cao tong ket du an 19 12 2016

4 PGS_Hai Anh Bao cao tong ket du an 19 12 2016

5 ThS. Duc Hai Duong Trien khai quan ly BN COPD & HPQ

5 ThS. Duc Hai Duong Trien khai quan ly BN COPD & HPQ

6 GS Chau GOLD 2017_GS Chau short version

6 GS Chau GOLD 2017_GS Chau short version

7 PGS. Phuong Lieu phap TB goc trong dieu tri COPD

7 PGS. Phuong Lieu phap TB goc trong dieu tri COPD

8 Ths. Trung CDHA_CT COPD final

8 Ths. Trung CDHA_CT COPD final

9 PGS. Hanh Du phong COPD nhieu dot cap

9 PGS. Hanh Du phong COPD nhieu dot cap

There are no comments yet

Tin khác đã đăng