BỘ Y TẾ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN PHÒNG CHỐNG BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH NĂM 2014

Ngày 27 tháng 1 năm 2014, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên đã ký quyết định số 411/QĐ-BYT về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động bằng nguồn ngân sách nhà nước năm 2014 do Bộ Y tế trực tiếp quản lý trong đó có dự án phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn […]

Ngày 27 tháng 1 năm 2014, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên đã ký quyết định số 411/QĐ-BYT về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động bằng nguồn ngân sách nhà nước năm 2014 do Bộ Y tế trực tiếp quản lý trong đó có dự án phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản.

Theo đó, mục tiêu hoạt động năm 2014 của dự án là: (1) Nâng cao nhận thức đúng cho nhân dân về bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản và các yếu tố nguy cơ. (2) Nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, dự phòng và quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản ở các tuyến y tế. (3) Xây dựng hệ thống chính sách, mạng lưới quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản trên toàn quốc.
Căn cứ trên những mục tiêu đề ra, các hoạt động dự kiến thực hiện là: (1) Đào tạo, tập huấn, hội nghị chuyên đề bao gồm các hoạt động: đào tạo lớp giảng viên dự án (TOT), đào tạo chức năng hô hấp cho các bác sỹ và kỹ thuật viên, tổ chức hội thảo nhân ngày hen phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính toàn cầu. (2) Quản lý, giám sát, đánh giá theo dõi dự án gồm các hoạt động triển khai, đào tạo, giám sát tại các tỉnh thuộc dự án và (3) Các hoạt động chuyên môn khác.

Cũng theo quyết định này, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2014 của dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Trưởng ban quản lý dự án, Thủ trưởng các đơn vị liên quan tới hoạt động của dự án có trách nhiệm tổ chức triển khai các hoạt động theo kế hoạch đã được phê duyệt, hướng dẫn các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý và sử dụng kinh phí của dự án thực hiện việc chi tiêu theo đúng chế độ đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm.

Kế hoạch chi tiết xem văn bản đính kèm!

There are no comments yet

Tin khác đã đăng